Асен Чилингиров

Статии

 

 

Асен Чилингиров / Assen Tschilingirov. Библиография  (непълна, към 2000 г.)

 

 

- Dürers Graphik — Ihr Einfluß auf die Ikonographie der christlich-orthodoxen Kunst in der postbyzantinischen Periode  (Vorträge der kunstwissenschaftlichen Tagung mit internationaler Beteiligung zum 500. Geburtstag von Albrecht Dürer, Karl-Marx-Universität Leipzig, 1972, S. 123-131)

 

- Влиянието на Албрехт Дюрер и на съвременната му немска графика върху иконографията на поствизантийското православно изкуство

        (превод на български на автора)

 

- Влияние Дюрера и современной ему немецкой графики на иконографию поствизантийского искусства  (В: Г. Попов (ред.), Древнерусское искусство. Зарубежные связи, М., 1975, с. 325-342)

    - Коментари на А. Чилингиров

 

 

- За датировката на една икона от Рилския манастир  (Оригинална статия: EIKON UND LOGOS. Beiträge zur Erforschung byzantinischer Kulturtraditionen, Konrad Onasch zur Vollendung des 65. Lebensjahres (= Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Wissenschaftliche Beiträge 1981/35 [k 6]), II, Halle (Saale) 1981, c. 291-298)

        (превод на български на автора)  (.pdf файл, 0.36 Мб)
 

- Изложение по повод подготвения за печат том II от ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ от авторски колектив при БАН  (История на България – том втори – ПЪРВА БЪЛГАРСКА ДЪРЖАВА, София 1981)  (.pdf файл, 0.26 Мб)

 

- Традиция и нови идеи в българското средновековно изкуство  (Първи международен конгрес по българистика, София 23 май-3 юни 1981. Доклади. Българската култура и взаимодействието и със световната култура. 1. Културата на средновековна България, БАН, София, 1983, с. 17-33)

 

- Културните отношения между Рим и България през Средните векове и античната традиция в българското изкуство  (Оригинална статия: Rapporti culturali fra Roma e Bulgaria durante il Medioevo e la tradizione classica nell arte bulgara, отпечатана в протоколите на конференцията: Roma centro ideale della cultura dell antico nei secoli XV e XVI. Da Martino V al Sacco di Roma (1417-1527), a cura di Silvia Danesi Squarzina, Milano 1989, c. 59-68.)

        (превод на български на автора)


- Die Christianisierung Russlands und Bulgarien 
(
Tausend Jahre Taufe Rußlands. Rußland in Europa. Beiträge zum Interdisziplinären und Ökumenischen Symposium in Halle (Saale) 13.-16. April 1988, Leipzig, 1993, S. 423-468)

        (непълна)

 

- Кой положи основите на книжовността в Русия  («Про и Анти», бр. 24 (600) от 12–18 юни 2003, Интернетна версия)

 

- Размисли около един юбилей. По случай 200-годишнината от смъртта на Евгений Вулгарис  (Списание Историческо бъдеще, 2007, № 1-2, с. 250-263)

 

- Единосъщен и подобносъщен  (първо интернетно издание, без бележките към текста, в списание «Още-Инфо» от 14 ноември 2005 г.)  (.pdf файл, 0.39 Мб)

- Именникът на българските князе и неговият произход (1)
 (Богословска мисъл, 1-2/2005, с. 80-92)  (.pdf файл, 0.36 Мб)

- Кои са 26-те мъченици, чиято памет църквата чества на 26 март?
 
(за първи път, без бележките и приложенията, в интернетното списание «Още-Инфо» от 11 март 2005 г.)  (.pdf файл, 0.23 Мб) 

  - ПРИЛОЖЕНИЕ  (.pdf файл, 5.1 Мб) 

 

- Лекции по история на българската култура, изнесени във Факултета по славянска филология при Хумболтовия университет в Берлин през 1998 година  (София, 2013, 85 стр.)  (.pdf файл, 0.74 Мб)

 

[Back to Main Page]