Политическа география на средновековната българска държава. II част (1186—1396)

Петър Коледаров

 

Петр Коледаров

Политическая география средневекового болгарского государства.

Часть II (1186—1396)

Издательство болгарской академии наук

София 1989

 

Peter Koledarov

Political geography of the mediaeval Bulgarian state.

Part II. From 1186 to 1396

Publishing house of the Bulgarian academy of sciences

Sofia 1989

 

Българска академия на науките

Институт по история

Петър Коледаров

Политическа география на средновековната българска държава

Втора част (1186—1396)

 

Издателство на Българската академия на науките

София 1989

Отговорен редактор Васил Гюзелев

 


 

Съдържание

 

Увод . . . . . . . 5

 

Глава I. Характер, устройство и териториална структура на българската държава през периода 1186—1396 г. . . . . . . . 9

 

Глава II. Първоначално териториално ядро на Търновското царство (1186—1196) . . . . . . . 28

 

Глава III. Териториално нарастване при възхода на България (1197—1241) . . . . . . . 42

 

Глава IV. Промени в границите на българската държава и феодалното ѝ раздробяване (1242—1300) . . . . . . . 66

 

Глава V. Търновското царство и процесът на децентрализация през първата половина на XIV век . . . . . . . 84

 

Глава VI. България и феодалните владения в земите, населени с българи, през втората половина на XIV век . . . . . . . 101

 

Заключение . . . . . . . 114

 

Приложение. Обхватът на българската държава, отразен в картографията от XII до XIV в. . . . . . . . 122

 

Списък на картните изображения . . . . . . . 126

Списък на съкращенията в текста . . . . . . . 126

Показалец на личните имена . . . . . . . 128

Показалец на географските обекти и етническите имена . . . . . . . 134

Съкращения в показалците . . . . . . . 142

Резюме на руски език . . . . . . . 143

Резюме на английски език . . . . . . . 151

 


 

 

СОДЕРЖАНИЕ

 

Введение 5

 

Глава I. Характер, устройство и территориальная структура болгарского государства периода 1186—1396 гг. 9

 

Глава II. Первоначальное территориальное ядро Тирновского царства (1186—1196) 28

 

Глава III. Территориальное расширение во время восхода Болгарии (1197—1241) 42

 

Глава IV. Изменения границ болгарского государства и его феодальное раздробление (1242—1300) 66

 

Глава V. Тырновское царство и процесс децентрализации в первой половине XIV в. 84

 

Глава VI. Болгария и феодальние владения в землях, населенных болгарами, во второй половине XIV в. 101

 

Заключение 114

 

Приложение: Отражение охвата болгарского государства в картографии XII—XIV вв. 122

 

Список карт 126

Список сокращений 126

Указатель личних имен 128

Указатель географических объектов и этнических наименований 134

Сокращения в указателях 142

Резюме на русском языке 143

Резюме на английском языке 151

 


 

 

CONTENTS

 

Introduction 5

 

Chapter I. Character, Organization and Territorial Structure of the Bulgarian State in the period 1186—1396 9

 

Chapter II. Initial Territorial Nucleus Tărnovo Kingdom (1186—1196) 28

 

Chapter III. Territorial Growth during the Advance of Bulgaria (1197—1241) 42

 

Chapter IV. Changes in the Frontiers of the Bulgarian State and Its Feudal Fragmentation (1242—1300) 66

 

Chapter V. The Tărnovo Kingdom and the Process of Decentralization in the First Half of the 14th Century 84

 

Chapter VI. Bulgaria and the Feudal Domains in the Lands Populated by Bulgarians in the Second Half of the 14th Century 101

 

Conclusion 114

 

Supplement : Extent of the Bulgarian State in the Cartography of the 12th—14th Centuries 122

 

List of Maps 126

List of Abbreviations 126

Index of Proper Names 128

Index of Geographical Sites and Ethnical Names '34

Index Abbreviations 142

Summary in Russian 143

Summary in English 151

 


 

 

ПОЛИТИЧЕСКА ГЕОГРАФИЯ НА СРЕДНОВЕКОВНАТА БЪЛГАРСКА ДЪРЖАВА

П. Коледаров

 

Редактор К. Атанасов

Художествен редактор В. Александров

Технически редактор В. Андронова

Коректори А. Рогачева, К. Тошкова

 

Издателски индекс 10671

Код 28 9531472531 / 0622-16-89

Дадена за набор на 18.V.1987 г.

Подписана за печат на 15.VI.1989 г.

Излязла от печат на 31.VII.1989 г.

Формат 70 x 100/8

Тираж 1800

Печатни коли 22

Издателски коли 28,51

УИК 38,32

Цена 7,27 лв.

 

Фотонабор — Издателство на БАН

Печатница на Издателството на БАН

1113 София, ул. „Акад. Г, Бончев”, бл. 6

Поръчка № 4126

 

[Back to Index]