Западнитѣ краища на българската земя

Анастасъ Иширковъ

 

Проф д-р А. ИШИРКОВ

 

Западнитѣ краища на Българската земя

 

Издателство „СИБИЯ”, 1996 г.

Библиотека „Вечни книги на България”

 

Антон Страшимиров, КНИГА ЗА БЪЛГАРИТЕ

Д. Т. Страшимиров, ЛЕВСКИ ПРЕД КЪКРИНСКАТА ГОЛГОТА

Любен Каравелов, ЗАПИСКИ ЗА БЪЛГАРИЯ И БЪЛГАРИТЕ

А. Иширков, ЗАПАДНИТЕ КРАИЩА НА БЪЛГАРСКАТА ЗЕМЯ

Михаил Думбалаков, ПРЕЗ ПЛАМЪЦИТЕ НА ЖИВОТА

 

Цена 210

 


 

Съдържание.

 

Прѣдговоръ.................. Ш—V

 

1. Когато турцитѣ покорили Македония, тя е била въ етнографско отношение българска страна ........ IX—XX

 

2. Охридската българска архиепископия ......... XXI—XXX

 

3. Скопската областъ е останала българска и подъ духовното владичество на сръбската ипекска патриаршия ...... XXXI—XLII

 

4. Долинитѣ на Българска Морава, Нишава и Тимокъ отъ края на 14 до срѣдата на 19 вѣкъ ........... ХLIII—LVI

 

5. Наши и чужди списатели за западната етнографска граница ва българитѣ въ 19 вѣкъ (1800—1878 г.) ...... LVII—LXV

 

6. Българскиятъ църковенъ въпросъ в западнитѣ граници на българскитѣ епархии ............... LXVI—LXXXV

 

7. Цариградската конференция и западнитѣ граници на западната автономна область България .......... LXXXVI—ХСIХ

 

8. Западнитѣ граници на Санъ-Стефанска България ..... С—СХIII

 

9. Какъ прѣминаха Пиротъ и Враня къмъ Сърбия ..... СХIѴ—СХХХ

 

Материяли ................... 1—89

 

Бѣлежки за приложенитѣ карти ........... 91—93

 

Показалецъ.................. 95—103

 

Поправки ................... 103104

 

[Back to Index]